NLP veľmi stručne

NLP sa zameriava na štruktúru, nie na obsah. Odpozorovaná štruktúra sa popisuje pomocou vzorov. NLP umožňuje zmenu a rozvoj človeka pomocou logických úrovní a efektívnejších stratégií. Metaforicky to môžeme popísať ako keď upgradujete nový software a používate efektívnejší. NLP je prostriedok ako opísať -- ako sa ľudia učia, myslia, menia, vyvíjajú. Pomocou opisov sa to dokážu naučiť iní.

NLP ponúka presný, precízny a pragmatický pohľad. Je to skôr teória alebo prax? V NLP je najdôležitejšia prax. Nie je dôležité to čo viete, ale to čo viete robiť. Pochopiteľne, ku praktickým aplikáciám existujú teoretické modely.

Techniky a axiomatické predpoklady NLP nie sú večné ani neomylné pravdy. Pointa spočíva v tom, že NLP je účinné a efektívne. Účinnosťznamená, že pomocou techník môžete želaný výsledok dosiahnuť. Efektívnosť znamená, že váš výsledok dosiahnete veľmi efektívne v porovnaní s inými metódami.

Pôvod NLP spočíva v nasledovných oblastiach: neurofyziológia, psychológia, informatika, matematika, filozofia, lingvistika, kybernetika, náuka o modeloch, teória systémov.

Ako súvisia 3 písmená N, L, P? Predpona "neuro" reprezentuje nervový systém. Prídavné meno "lingvistický" reprezentuje jazyk -- vyjadrovanie sa pomocou jazyka. Prejav pomocou jazyka chápeme ako vstup/výstup nervového systému. Podstatné meno "programovanie" reprezentuje stratégie ako pomocou jazyka vieme ovplyvňovať človeka a naopak.

Ako sa NLP študuje? Vyslovene praxou. Hovorí sa, že skúsenosť je najlepší učiteľ

 zdroj iapl.sk/nlp.html#n1