Kedy a ako NLP vzniklo?

V sedemdesiatych rokoch v Spojených štátoch sa dvaja americkí vedci Richard Bandler a John Grinder, pôsobiaci v informatike a lingvistike, sústredili na veľmi zaujímavú myšlienku. Rozhodli sa pozorovať úspešných ľudí a zistiť presne, čo ich robí úspešnými. V pozorovaní kládli dôraz na subjektívne prežívanie človeka, to znamená na to, čo sa odohráva vo vnútri človeka a akým spôsobom ľudia štruktúrujú svoje myšlienky. Zaujímalo ich, ako človek počas svojej činnosti uvažuje a čo si vtedy konkrétne predstavuje. Prišli na zaujímavý výsledok, ktorý spočíval v tom, že subjektívne prežívanie je v komunikácii mimoriadne dôležité a preto nemôžeme podceniť jeho význam. Ťažko by sme sa mohli naučiť, akým spôsobom prichádzal na nové nápady napríklad Albert Einstein, keby sme poznali len jeho vzorce a pritom nevedeli, akým spôsobom skutočne uvažoval. Jedna z jeho výnimočností nespočívala v tom, že bol dobrý v matematike, ale v tom, akú mal schopnosť predstavivosti. Nie každého žiaka v škole na hodine fyziky napadne, aby si predstavil, aké by to bolo, keby sedel na začiatku svetelného lúča, ktorý vyrazil od miesta svojho zdroja a pokračoval rýchlosťou svetla v jeho smere. Čo konkrétne by človek v takej rýchlosti videl, keď vie, že svetlo k nemu by prichádzalo rovnakou rýchlosťou? V tom spočíva výnimočnosť, ktorú je možné modelovať. Akonáhle zistíme, akým spôsobom človek vnútorne reprezentuje informácie a ako s nimi pracuje, môžeme sa vďaka tomuto procesu, ktorý nazývame modelovanie, tejto schopnosti naučiť.

Richard Bandler a John Grinder, priekopníci neurolingvistického programovania, modelovali mnohých úspešných ľudí. V oblastí psychoterapie a hypnózy to bol napríklad Milton H. Erickson, ktorý svojimi schopnosťami dokázal u mnohých ľudí navodiť tranz alebo hypnotický stav v priebehu niekoľkých sekúnd. Mnohí ľudia majú vo svojom systéme presvedčení tvrdenia, ktoré považujú za pravdivé bez toho, aby si ich akýmkoľvek spôsobom overili, napriek tomu, že sa overiť dajú. Sú to častokrát tvrdenia, kde zdôvodňujú schopnosti alebo niektoré javy tak, že im pripisujú špeciálny význam. Mnohokrát sú komunikačným technikám, ktoré skutočne možno považovať za komunikačnú mágiu, pripisované zvláštne významy a ľudia vidia v iných doslova nadľudské schopnosti. Ľudí láka a je im veľmi príjemná  prijateľnosť predsudkov. Pokiaľ sú tieto predsudky overiteľné, môžeme ich eliminovať. Ericksonov proces komunikácie bol dekomponovaný na viaceré zložky a bol tak vytvorený presný hypnotický model, na základe ktorého sa každý človek môže stať hypnotickým a každý môže nadobudnúť schopnosti, ktoré Erickson mal. V tom spočíva elegancia a obrovská výhoda neurolingvistického programovania -- je možné naučiť sa správať, uvažovať, komunikovať ako iní ľudia, ktorí v tom boli výnimoční. Keď Richard Bandler a John Grinder ukázali Ericksonovi, čo presne používa, aké vzory u neho vypozorovali, Erickson sa priznal, že si toho vôbec nebol vedomý. Marvin Minsky raz povedal, že naša myseľ vie robiť najlepšie to, čoho si je najmenej vedomá. Erickson jednoducho robil vynikajúco to, čo vedel, napriek tomu, že vôbec nevedel, z čoho konkrétne jeho činnosť pozostáva. Až keď uvidel sformalizovaný jeho vlastný komunikačný model, ktorého zložky boli pred tým mimo jeho vedomej pozornosti, prišiel na to, čo robí jeho terapiu a komunikáciu vo všeobecnosti takou úspešnou. Tieto techniky sa stali základom pokročilých vzorov neurolingvistického programovania, a poukazujú okrem iného na to, ako sa s človekom zladiť a viesť, ako účinne ovplyvňovať, ako dosahovať efektívne svoje ciele, ako sa vyznať v nekonečnej spleti komunikácie a v ľudskej osobnosti.

Na Slovensko sa NLP dostalo koncom 90-tych rokov. IAPL propaguje tento moderný trend ktorý je vo svete považovaný za najsilnejší komunikačný prostriedok a pomocou svojich produktov NLP približuje ľuďom, organizáciám a spoločnostiam ktoré majú záujem zdokonaliť sa a obohatiť o nové oblasti ktoré NLP ponúka.